fbpx Regulamin | www.autus.pl

Regulamin

 


Regulamin kursów i szkoleń organizowanych przez Instytut Dziecka Autus

&1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady udziału kursach oraz szkoleniach organizowanych przez Instytut Dziecka Autus

&2 Definicje

1.     Kursy, szkolenia otwarte – szkolenia, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia. Kalendarz szkoleń otwartych jest publikowany na stronach www.autus.pl  lub udostępniany na życzenie.

2.     Kursy, szkolenia ograniczone – szkolenia, na które mogą się zapisać osoby o określonych kwalifikacjach nabytych na wcześniejszych szkoleniach. Kalendarz szkoleń ograniczonych jest publikowany na stronach www.autus.pl lub udostępniany na życzenie.

3.      Kursy, szkolenia dedykowane – zamknięte – szkolenia, które odbywają się według odrębnych ustaleń z klientem. Termin, program szkolenia, zakres czasowy jak i cena ustalane są indywidualnie dla każdego klienta.

4.     Kursy, szkolenia zaplanowane – szkolenie, którego termin został wstępnie zaplanowany a jego przejście w status Szkolenie potwierdzone  jest uzależnione od przekroczenia minimalnej ilości osób zapisanych na dane szkolenie

5.     Kursy, szkolenia wyjazdowe – szkolenie w innym mieście niż Poznań, do ceny szkolenia wyjazdowego mogą być doliczone inne koszty np. koszty dojazdu, zakwaterowania, delegacji. Minimum 20 uczestników

6.     Lista rezerwowa – lista osób,  która zawiera osoby, które zapisały się na kurs po zamknięciu listy uczestników danego kursu i które w przypadku rezygnacji jednego z uczestników automatycznie są zapisywane na jego miejsce. W przypadku nie wystąpienia takiej możliwości, osobom z listy rezerwowej jest proponowane uczestnictwo w następnej edycji szkolenia.

7.     Uczestnik – osoba, która zapisała się na listę danego szkolenia przed jej zamknięciem, przesłała poprawnie wypełnionyFormularz zgłoszenia uczestnictwa – (do pobrania na stronie) – mailem – na adres biuro@autus.pl , faksem,  lub wypełniła go na stronie www.autus.pl online - preferowane , dokonała wpłaty zaliczki ( lub wpłaciła od razu całą kwotę za kurs) na konto Instytutu Dziecka AUTUS opisując go zgodnie z  4 & p.3, otrzymała potwierdzenie wpisania na listę uczestników oraz wniosła dopłatę ( w przypadku gdy wpłaciła zaliczkę).

8.     Zgłoszenie – wypełnienie przez Zgłaszającego „Formularz zgłoszenia uczestnictwa” - (do pobrania na stronie) – mailem – na adres biuro@autus.pl , faksem,  lub wypełnienie go na stronie www.autus.pl online - preferowane oraz dokonanie niezwłocznie wpłaty zaliczki  na konto Instytutu Dziecka AUTUS jako uwiarygodnienie zapisu na dane szkolenie. Im szybciej nastąpi zgłoszenie tym lepiej – wszystkie kursy mają ograniczoną liczbę miejsc.

9.     Potwierdzenie – wiadomość email wysłana do Zgłaszającego na szkolenie, potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia po otrzymaniu Zgłoszenia wraz  z wpłatą.

10.   Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Zgłaszający nie musi być jednocześnie uczestnikiem szkolenia.

11.   Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji mailem na adres biuro@autus.pl przez Zgłaszającego na szkolenie o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu

12.   Zaliczka – jest to wpłata zaliczkowa,  która jest wymagana przy Zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu.  W sytuacji gdy szkolenie jest kilku stopniowe i opłaty są wnoszone przed każdym szkoleniem – Kategoria cenowa III – zaliczka jest rozliczana w ramach ostatniej wpłaty za ostatni stopień. Jest ona uwiarygodnieniem zapisu na szkolenie oraz gwarantuje przyjęcie na wybrane szkolenie w pierwszej kolejności. W przypadku odwołania szkolenia z przez Organizatora, jest ona zwracana.

13.   Dopłata – jest to kwota, którą stanowi różnica pomiędzy ceną danego szkolenia a wartością wpłaconej zaliczki (55zł).                                                                             

              CENA SZKOLENIA – ZALICZKA = WARTOŚĆ DOPŁATY

&3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu.

1.  Informacje o organizowanych szkoleniach przez Instytut Dziecka AUTUS przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie :

         - Kalendarz  szkoleń – publikowany na stronie internetowej www.autus.pl 

         - Działań informacyjno – promocyjnych

2.      Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest:

a) przesłanie poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszenia uczestnictwa – (do pobrania na stronie) – mailem – na adres biuro@autus.pl  lub wypełniła go online na stronie www.autus.pl – preferowane.

b) dokonanie przedpłaty/zaliczki – niezwłocznie po wysłaniu formularza- zgodnie z informacją na stronie www przy opisie szkolenia ( lub wpłacenie od razu całą kwotę za kurs) na konto Instytutu Dziecka AUTUS  opisując go zgodnie z 4 & p.3,

c) otrzymanie potwierdzenie wpisania na listę uczestników mailem na adres wpisany

     w Formularzu zgłoszenia uczestnictwa” od Instytutu Dziecka Autus w terminie do 6 dni roboczych od wpłynięcia zaliczki na konto Organizatora 

d) wniesienie dopłaty- ( w przypadku gdy osoba zgłaszająca wpłaciła tylko zaliczkę) w terminie w zależności od wybranej Kategorii cenowej – patrz &4 punkt 2

3.      Kolejność przyjęć na listę szkolenia - liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, w przypadku zbyt dużej ilości

         chętnych na dane szkolenie w pierwszej kolejności są przyjmowane osoby, które opłaciły najszybciej  zaliczkę. Jeżeli

         nadal jest zbyt  duża ilość osób chcąca uczestniczyć w danym szkoleniu – w pierwszej kolejności są przyjmowane

        osoby, które  najszybciej  wpłaciły zaliczkę i wpłaciły dopłatę.

Im szybciej się zrobi dopłatę tym lepiej – niższa cena (Kategoria cenowa I) i pewność udziału w kursie

4.     Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy, będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający na szkolenia.

&4 Warunki płatności.

1.     Wysokość opłaty za szkolenie otwarte lub ograniczone zgodne jest z obowiązującymi cenami w „ Kalendarzu szkoleń” umieszczonym na stronie www. Autus.pl

2.     Cena szkolenia otwartego lub ograniczonego nie obejmuje innych kosztów niż koszt szkolenia a w szczególności nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.

Wpłata zaliczki musi nastąpić  niezwłocznie po wysłaniu Formularzu zgłoszenia uczestnictwa- jej wysokość jest każdorazowo podana w opisie szkolenia

                     CENA SZKOLENIA – ZALICZKA = WARTOŚĆ DOPŁATY

         

Wszystkie płatności dokonuje się na konto: 

 Instytutu Dziecka Autus   ul Górki 10   60-204 POZNAŃ

Konto: 05 1050 1520 1000 0090 9757 9230

ING Bank Slaski S.A.

3.     W tytule przelewu należy wpisać kolejno: nr szkolenia, , tytuł szkolenia ( jeżeli się nie mieści, pierwsze 3 słowa), datę szkolenia,stopień w przypadku kursu 3-stopniowego, nazwisko uczestnika/ów ( szczególnie ważne jeżeli płatnikiem nie jest osoba szkoląca się ale np. szkoła) np. 1.1-3, III-stopniowy kurs doskonal., 1-2.02.2016, Jan Kowalski, za 3 stopnie

4.     Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

5.     Faktura zostanie wystawiona pierwszego dnia  kursu i przekazana przed rozpoczęciem szkolenia w tym samym dniu lub w inny sposób i innej dacie indywidualnie ustalonej.

&5 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

1.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub odwołania szkolenia w przypadku ilości ważnych Zgłoszeń poniżej ilości minimalnej oraz z innych powodów od niego niezależnych.

2.     Organizator, w przypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie niezwłocznie Zgłaszającego na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres mailowy wskazany w Zgłoszeniu.

3.     W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, Zgłaszający na szkolenie wydaje dyspozycję dotyczącą wpłacone zaliczki lub opłaty za szkolenie:

- zwrot wniesionej opłaty na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od dnia decyzji,

- pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w kursie, który odbędzie się w innym terminie

4 . Organizator, jeżeli będzie taka potrzeba, poinformuje odrębnym mailem o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.

&6 Rezygnacja ze szkolenia i inne

1.     Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej - mail na adres  biuro@autus.pl zaznaczając w tytule REZYGNACJA oraz w treści podają szczegóły : imię i nazwisko, nr szkolenia, tytuł szkolenia datę szkolenia, przyczynę rezygnacji. W przypadku rezygnacji  z uczestnictwa w szkoleniu w  zależności od terminu:

do 31 dnia włącznie przed dniem rozpoczęcia kursu/szkolenia i przed ukończeniem naboru grupy na daną edycję – Organizator zwraca 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu na wskazany numer konta bankowego.  

- pomiędzy 30 a 9 dniem przed dniem rozpoczęcia kursu/szkolenia i przed ukończeniem naboru na daną edycję – Zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości równej zaliczki. W przypadku ukończenianaboru naboru na daną edycję - Status - grupa zamknięta - Zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest do pokrycia 70% ceny szkolenia.

poniżej 8 dnia lub po zamknięciu naboru na daną edycję – Zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest do pokrycia 85% ceny szkolenia.

Nieobecność na szkoleniu ( bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika  z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.     

2.  W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpienia od naliczenia ww opłaty.

3.   W przypadku gdy szkolenie jest kilku stopniowe i opłaty są wnoszone przed każdym szkoleniem – zaliczka przepada jeżeli Uczestnik szkolenia przerwie szkolenie i nie ureguluje należności za któryś ze stopni szkolenia.

4.    W przypadku gdy osoba, która ukończyła szkolenie i otrzymała Zaświadczenie, chciałaby otrzymać dodatkowy duplikat Zaświadczenia, powinna napisać prośbę w tej sprawie na adres biuro@autus.com.pl podając  informacje :o jakie szkolenie chodzi, kiedy i gdzie odbywała szkolenie, adres do wysyłki. Koszt wydania każdego duplikatu to 50 zł płatne na konto  Instytutu Dziecka Autus min.4 dni przed wysłaniem duplikatu.